Verkosto laati linjapaperin toiminnalleen

Seksuaalioikeudet ovat välttämättömyys kestävälle kehitykselle Suomessa ja globaalisti. Seksuaalioikeuksilla on yhteys sukupuolten väliseen tasa-arvoon, hyvinvointiin, äitiysterveyteen, vastasyntyneiden ja lasten terveyteen sekä nuorten oikeuksiin. Tasa-arvon, hyvinvoinnin, terveyden ja ihmisoikeuksien taso määrittää yhteiskuntien taloudellisen ja ympäristöllisen kestävyyden. Toteutuessaan seksuaalioikeudet takaavat sen, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus päättää omasta kehostaan ilman syrjintää, stigmaa tai pakkoa. Jokainen saa päätöksensä tueksi tarvittavaa tietoa ja riittävät terveyspalvelut.

Seksuaalioikeuksia kohtaa jatkuva niiden loukkaamisen vaara. Räikeimmillään valtiot loukkaavat oikeuksia ja/tai katsovat läpi sormien henkeä ja terveyttä uhkaavia toimia. Este seksuaalioikeuksien toteutumiselle on myös se, etteivät valtiot tarjoa riittävää ja laadukasta kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta.

Seksuaalioikeusverkosto perustettiin, jotta kansalaisyhteiskunnalla olisi keino valvoa tehokkaammin seksuaalioikeuksien toteutumista Suomessa ja Suomen ulkopolitiikassa. Verkosto edistää seksuaalioikeuksia eri keinoin. Oikeuksia edistetään vaikuttamalla kotimaan poliittisiin linjauksiin. Vaikuttamistyötä tehdään myös EU-tasolla. Verkoston tehtävänä on ottaa ohjat seksuaalioikeuskeskustelussa ja viedä sitä ihmisoikeuksia kunnioittavaan ja inhimillistä kehitystä edistävään suuntaan. Seksuaalioikeusverkosto vapauttaa resursseja yksittäisten järjestöjen vaikuttamistyössä ja antaa sille voimaa. Verkosto antaa tukea järjestöjen omaan vaikuttamistyöhön ja sen kautta saa tietoa. Usean järjestön tiedotusvoima moninkertaistaa viestien saavutettavuuden.

Verkosto valitsi seksuaalioikeuksista kaksi painopistettä: kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja seksuaaliväkivalta.
Painopisteet valittiin sen mukaan, mitkä ovat mukana olevien järjestöjen yhteisiä vahvuusalueita. Lisäksi kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus luo vahvan pohjan seksuaalioikeuksien toteutumiselle. Sukupuolittunut ja seksuaaliväkivalta ovat ilmentymiä sukupuolten epätasa-arvosta ja muiden ihmisoikeuksien toteutumattomuudesta. Nämä asiat linkittyvät toisiinsa ja vaikuttavat perustavalla tasolla yhteiskunnan rakenteisiin sekä hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus ja seksuaaliväkivallan poistaminen vaikuttavat positiivisesti myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen Suomessa ja globaalisti.

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus

Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa annetaan puolueetonta, tieteellisesti paikkansapitävää tietoa seksuaalisuuden kaikista näkökohdista. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa osaltaan kehittämään vastuullista ja ennakkoluulotonta suhtautumistapaa ja rakentamaan oikeudenmukaisia yhteiskuntia.

Seksuaalikasvatus tähtää sukupuolten ja yksilöiden väliseen tasa-arvoon sekä seksuaalisen hyvinvoinnin ja seksuaalioikeuksien lisäämiseen.

WHO:n mukaan kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus 1. tarjoaa tutkittua tietoa, 2. kehittää taitoja toimia näiden tietojen pohjalta, 3. edistää kunnioittavien, avoimien asenteiden ja arvojen kehittymistä, 4. tukee tyydyttävää ja vastuullista seksuaalisuutta ja ihmissuhteita sekä 5. suojaa mahdollisilta riskeiltä.

Jokainen ihminen tekee omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään koskevia päätöksiä. Ilman laadukasta tietoa ja kokonaisvaltaista kasvatusta nämä päätökset saattavat perustua seksuaalisuuteen liittyviin stereotypioihin, ennakkoluuloihin tai uskomuksiin. Seksuaalisuus on myös monissa yhteiskunnissa tabu, jolloin siihen liittyvää tietoa on hyvin heikosti saatavilla. Varsinkin nuorille seksuaaliterveyttä koskevat päätökset ovat merkittäviä ja vaikuttavat yleensä nuoren hyvinvointiin. Joidenkin ryhmien, kuten vammaisten ihmisten seksuaalisuus, voi olla niin suuri tabu, että he jäävät ryhmänä kaiken seksuaalisuuteen liittyvän tiedon ja palvelujen ulkopuolelle.

Uskomuksia, tabuja ja tiedon puutetta nujerretaan parhaiten kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella. Seksuaalikasvatuksen tulee olla koko elämänkaaren kattavaa, kulttuurisensitiivistä, yhdenvertaisuutta edistävää ja moninaisuutta kunnioittavaa. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus mahdollistaa hyvän seksuaaliterveyden ja perhesuunnittelun sekä omasta seksuaalisuudesta nauttimisen ja tasapainoisen identiteetin kehittymisen. Lisäksi se tarkastelee seksuaalisuutta ihmisoikeus-, globaali- ja mediakasvatuksellisista näkökulmista. Seksuaalikasvatus on avain tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaikilla on mahdollisuus saada oikeaa tietoa seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Ilman tietoa kukaan ei voi tehdä itselleen ja yhteiskunnalleen oikeita valintoja. Suomi on monin tavoin edistynyt seksuaalikasvatuksessa. Suomella on kuitenkin edelleen parannettavaa erityisesti seksuaalikasvatuksen tasa-arvoisen tarjoamisen sekä sisällön normatiivisuuden vähentämisen suhteen. Seksuaalikasvatus on liian kapeaa ja sitä tarjotaan liian vähän. Lisäksi Suomella on mahdollisuus edistää seksuaalikasvatusta kehitysyhteistyössään ja EU-tasolla nykyistä enemmän.

Seksuaalioikeusverkosto vaatii:

 • Kaikilla toimijoilla, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa on oltava valmiudet kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tekemiseen. Heidän ammatillisen peruskoulutuksensa on tarjottava riittävästi sisältöjä kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen laadukkaaseen toteuttamiseen.
 • Seksuaalikasvatuksen stereotyyppinen, kuten hetero-, cis-, mono-, keho- ja rodullistava normittaminen on poistettava. Seksuaalikasvatuksen tulee tukea normikriittisyyttä ja monipuolisten medialukutaitojen kehittymistä.
 • Suomen tulee varmistaa seksuaalikasvatuksen alueellinen ja laadullinen tasa-arvoisuus Suomessa. Tiedon esteettömään saavutettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomioita.
 • Suomen tulee edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kehitysyhteistyössään osana seksuaalioikeuksien edistämistä. Suomi on kehityspolitiikassaan sitoutunut edistämään seksuaali- ja lisäntymisterveyttä ja -oikeuksia ja seksuaalikasvatus on näiden edistämisessä keskeinen tekijä.
 • Seksuaalikasvatuksessa tulee ottaa huomioon seksuaaliväkivallan  ennaltaehkäisy, tukipalveluista tiedottaminen ja uhrien oikeuksien korostaminen, erityisesti haavoittuvien ihmisryhmien kohdalla.

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta loukkaa tavallisesti seksuaalista itsemääräämisoikeutta tai kehollista koskemattomuutta. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi seksuaalinen ahdistelu, häirintä, luvaton koskettelu, pakottaminen tai painostaminen seksuaalisiin tekoihin ja raiskaus. Seksuaalirikokset on määritelty rikoslaissa, kun taas seksuaalinen häirintä on puolestaan määritelty tasa-arvolaissa kielletyksi syrjinnäksi. Kaikki seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot ovat seksuaalista kaltoinkohtelua ja väärin sitä kohdannutta kohtaan, vaikka eivät täyttäisi seksuaalirikoksen määritelmää tai etenisi rikosprosessissa.

Seksuaaliväkivaltaa kohdistuu kaikkiin sukupuoliin. Se on sukupuolittunutta, sillä valtaosa kohdistuu naisiin ja tyttöihin. Vammaisilla ihmisillä on moninkertainen riski joutua seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteiksi. Useat tutkimukset, esimerkiksi kouluterveyskysely ja uhritutkimukset, osoittavat nuorten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja maahanmuuttajataustaisten naisten olevan suuremmassa riskissä joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi kuin muun väestön.

Väkivallan kohteeksi joutunut kantaa lähes poikkeuksetta syyllisyyttä ja häpeää tapahtuneesta, vaikka vastuu teosta kuuluu pelkästään tekoon syyllistyneelle. Seksuaalinen väkivalta loukkaa ihmisen intimiteettiä ja oikeutta määrätä omasta ruumiistaan ja seksuaalisuudestaan. Seksuaaliväkivallan seuraukset ovat yksilöllisiä, mutta vakavimmissa tapauksissa ne ovat pitkäkestoisia ja voivat pahimmillaan vaikuttaa laajasti uhrin elämään, työkykyyn, terveyteen, mielenterveyteen, seksuaalisuuteen, parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja elämänhallintataitoihin. Joskus seksuaaliväkivallan vaikutukset voivat näkyä pitkään tapahtuneen jälkeen: esimerkiksi lapsuudessa koetun seksuaalisen väkivallan aiheuttama trauma voi aktivoitua vasta aikuisiässä. Seksuaaliväkivalta ei ole muista väkivallan muodoista erillinen ilmiö, vaan iso osa seksuaaliväkivaltaa kohdanneista on kohdannut myös muuta väkivaltaa ja hyväksikäyttöä.

Seksuaalioikeusverkosto vaatii:

 • Suomen tulee panostaa nykyistä enemmän seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn, sisältäen interventioita potentiaalisille tekijöille.
 • Suomen on alennettava kynnystä ilmoittaa tapahtuneesta rikoksesta kouluttamalla uhreja kohtaavia viranomaisia ja ammattihenkilöitä. Koulutuksen tulee tarjota riittävät valmiudet seksuaaliväkivallan uhrien moninaisuuden huomioimiseen ja tapausten oikeudenmukaiseen käsittelyyn.
 • Uhrien tukipalveluja on parannettava. Seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskuksia on perustettava lisää ja niille on varattava riittävät resurssit. Kuntiin tulee perustaa matalan kynnyksen tukikeskuksia, jonne asiakas pääsee ilman ajanvarausta, sosiaaliturvatunnusta, rahaa tai suomen kielen taitoa. On myös kehitettävä alle 16-vuotiaille seksuaaliväkivaltaa kohdanneille nuorille erillisiä tukipalveluita.
 • Seksuaaliväkivaltatapauksien käsittely rikosprosessissa on usein kohtuuttoman pitkä, mikä vaikeuttaa erityisesti alaikäisten uhrien toipumista. Käsittelyaikoja tulisi lyhentää ja erityisesti uhrien suojelemiseen ja toipumiseen tulisi kiinnittää oikeusprosessin aikana erityistä huomiota.
 • Rikoslaissa raiskauksen määritelmä on ankkuroitava suostumuksen puutteeseen. Tällä hetkellä laitoksessa tapahtuvaa raiskausta ei määritellä raiskaukseksi vaan seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Tämän on muututtava.
 • Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on kiinnitettävä huomiota seksuaaliväkivaltaan, sen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden auttamiseen. Seksuaaliväkivaltaa kohdanneille on tarjottava seksuaaliterveyspalveluita.